پایگاه گل سرخhttp://www.tebyan.net/at_mohamadi/index.aspxfaخدمت به جمهوري اسلامي باعث مصونيت نمي باشد !http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=805208/3/2009 12:56:00 PMبنی صدر. صد در.صد. رییس جمهورایران http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=728766/14/2009 10:45:00 AMمحسن رضایی http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=724996/13/2009 2:24:00 PMتهاجم به آیت الله رفسنجانی http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=718656/12/2009 12:49:00 PM روح خدا در کالبد روح الله http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=677956/2/2009 9:03:00 PMپانزدهم خرداد هشدار به مسئولین بی کفایت http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=673686/1/2009 5:50:00 PMپارک امامزاده آستانه اراک( قسمت دوم )http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=672346/1/2009 11:18:00 AMجمهوری اسلامی حامی حقوق مردم http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=663435/29/2009 8:27:00 PMاحمدی نژاد خار چشم منافقین وآمریکا http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=658785/28/2009 4:41:00 PMتخریب جمهوری اسلامی http://www.tebyan.net/weblog/at_mohamadi/post.aspx?PostID=658775/28/2009 4:40:00 PM